Minska den globala uppvärmningen?

        Börja med att se över din egen...

Bild föreställande: ikon hr1
Bild föreställande: mätning 

Miljöpolicy

 

Boklimat AB´s miljöpolicy utgår ifrån insikten att jordens resurser är begränsade och att naturens förmåga att hantera den belastning som mänsklig verksamhet åstadkommer också är begränsad. Vi försöker skapa en medvetenhet internt och ge konkret vägledning.

 

Inköp
Vid inköp av varor och tjänster skall miljöaspekter vägas in. Om det inte innebär en väsentlig olägenhet eller kostnad att välja mest miljövänliga alternativ skall detta väljas samt att  leverantörens miljöarbete skall vägas in i beslutet.

 

Förvaltning
Utrustning skall underhållas och möjligheten att reparera eller förbättra existerande utrustning istället för att köpa nytt skall i varje enskilt fall övervägas.

 

Utrangering
Vid utrangering av utrustning skall denna källsorteras.

 

Förbrukningsartiklar och förpackningsmaterial
Skall källsorteras efter användandet.

 

Energi
Vid inköp skall utrustning väljas med låg energiförbrukning. Till exempel skall platta bildskärmar med automatisk övergång till viloläge användas. Belysning skall vara av lågenergityp och släckas i lokaler när inga personer vistas där.

 

Transporter
Vid transporter skall allmänna transportmedel i första hand användas. Nyttjande av taxi, hyrbil eller tjänstebil skall endast ske när användande av allmänna transportmedel skulle innebära en betydande olägenhet. Leveranser skall i görligaste mån samordnas. Vid trans-porter till och från arbetet uppmuntras att gå till fots, cykla eller åka kommunalt.

 

Hygienprodukter
Oparfymerade rengöringsmedel och tvålar ska användas. Produktion av parfymkemikalierna utgör en miljöbelastning och kan skapa eller utveckla allergiska reaktioner.

 

Papper
Vi skall innan vi genererar utskrifter överväga om det är nödvändigt att ha materialet på papper och om vi måste ha så många kopior som vi skriver ut.

 

Materialval
Naturprodukter som trä, ull och lin skall föredras framför syntetmaterial, plast och metall.